Piątek, 22 października 2021
Imieniny: Filipa, Korduli

licznik odwiedzin: 2441986

Moje Boisko Orlik 2012

Czynne:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 1500 - 2100
 • w soboty i niedziele od godziny 900 - 2100


Telefon: 600 160 225

Regulamin

logo_ZS_cieniowane_CMYK1.jpg                                  logo_orlik.JPG

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012

 1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie.
 2. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
 3. Boiska są czynne w następujących terminach:
 •  boiska dostępne dla szkół z gminy Szczuczyn w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne:

poniedziałek - piątek: godz. 8.00 - 15.00

 • boiska dostępne dla wszystkich chętnych:

poniedziałek - piątek: godz. 15.00 - 21.00;

sobota i niedziela: godz. 9.00 - 21.00

 • w dniach, w których nie odbywają się zajęcia szkolne (ferie zimowe, wakacje, przerwy świąteczne):

poniedziałek - piątek: godz. 9.00 - 21.00

 1. Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w pkt. 3a) ustala administrator kompleksu.
 2. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 3b) i 3c) koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
 3. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników na podstawie dokumentu sprawdzającego tożsamość - Dziennika Zajęć prowadzonego przez instruktora sportu.
 4. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.
 5. Możliwa jest zmiana harmonogramu lub odwołania zajęć, informując zainteresowanych z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
 6. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 7. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu.
 8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 12a) (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz typu halowego).
 9. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem.
 10. Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest go zdać.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
 • używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
 • wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
 • niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
 • wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
 • palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy,
 • zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
 • przeszkadzania w zajęciach lub grze,
 • zakłócania porządku używania słów wulgarnych,
 • przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku bez dorosłego opiekuna,
 • wprowadzania zwierząt,
 • korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.
 1. rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 14 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:
 • nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
 • zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
 • nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły,
 • zakazać dalszych wstępów na kompleks.
 1. Poza planowanymi zajęciami wymienionymi w pkt. 3a):
 • administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu,
 • użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, animator sportu, trener środowiskowy) jest zobowiązany powiadomić administratora o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.
 1. Osoby do 15-go roku życia mogą korzystać z kompleksu boisk jedynie w obecności i pod nadzorem osób dorosłych (rodzic, trener, nauczyciel). Opiekun opuszcza obiekt ostatni po wyjściu całej grupy, za którą jest odpowiedzialny.
 2. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności do uwag instruktora sportu.
 3. Osoby przebywający na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. Za rzeczy pozostawione w szatni administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.
 5. Ustala się dni, w których kompleks Orlik 2012 będzie nieczynny:
 • 01 listopada,
 • Wigilia,
 • Pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia,
 • Nowy Rok,
 • Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych.
 1. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.

 

Zespół Szkól w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szczuki 1
tel: 086 272 50 12, fax: 086 273 52 86
e-mail: zswszczuczynie@op.pl