Piątek, 3 grudnia 2021
Imieniny: Franicszka, Ksawerego

licznik odwiedzin: 2459151

Rok 2012

Przetargi

Ogloszenie: przetarg nieograniczony 27 grudnia 2012 roku

„Sukcesywna dostawa węgla EKOGROSZEK w ilości 85 ton do kotłowni Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie na 2013 rok”.

Numer ogłoszenia: 527862 - 2012; data zamieszczenia: 27.12.2012
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  
www.zsszczuczyn.pl

Pliki do pobrania:
1. SIWZ,
2. Formularz ofertowy wykonawcy,
3. Oświadczenia,
 4. Projekt umowy.

Szczuczyn, 16.10.2012 r.

ZP-3/2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:ZP-3/2012 Nazwa zadania: ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla uczniów Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, uczestników projektu ,,Od ucznia do profesjonalnego mechanika” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Leszek Twarowski
Centrum Edukacji ,,MENTOR”
Aleja Niepodległości 16
19-100 Mońki

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i jest najkorzystniejsza cenowo.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 19.10.2012 r.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------

Lp.: 1

Nazwa wykonawcy: Leszek Twarowski Centrum Edukacji ,,MENTOR”
Adres wykonawcy: Aleja Niepodległości 16,19-100 Mońki
Cena oferty brutto: 43 178,00 zł
Kryterium oceny ofert: cena – 100%
Liczba pkt. w kryterium cena: 100

Lp.: 2

Nazwa wykonawcy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie
Adres wykonawcy: ul. Kolejowa 6B, 19-200 Grajewo
Cena oferty brutto: 91 546,00
Kryterium oceny ofert: cena – 100%
Liczba pkt. w kryterium cena: 47,16

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
4. W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego złożono dwie oferty, z których żadna nie została odrzucona, ani nie zostali wykluczeni Wykonawcy. W związku z tym działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Zamawiający informuje, iż termin określony zgodnie z art. 94 ust 2, pkt 3) lit a), po którego upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania faksem oraz drogą elektroniczną niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.).


Ogloszenie: przetarg nieograniczony

26 września 2012 r.

Szczuczyn: Zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla uczniów Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, uczestników projektu -Od ucznia do profesjonalnego mechanika- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Numer ogłoszenia: 367878 - 2012; data zamieszczenia: 26.09.2012
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  
www.zsszczuczyn.pl


Pliki do pobrania:
1. 
Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
4. Oferta - Zał NR 1
3. Załączniki -
 NR 2NR 3NR 4NR 5NR 6


 

Zespół Szkól w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szczuki 1
tel: 086 272 50 12, fax: 086 273 52 86
e-mail: zswszczuczynie@op.pl