Piątek, 3 grudnia 2021
Imieniny: Franicszka, Ksawerego

licznik odwiedzin: 2459181

Rok 2013

zz1skanuj0
11Sca7__sklepik

zloga_UE__PO_KL__ZS.jpg
OGŁOSZENIE
NABÓR NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU
W ZESPOLE SZKÓŁ W SZCZUCZYNIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Szczuczynie ogłasza nabór na stanowisko:

Koordynatora Projektu

Przedmiotem naboru jest wykonywanie zadań Koordynatora Projektu w ramach projektu pn.:
„Od ucznia do profesjonalnego mechanika” (nr projektu: WND-POKL.09.02.00-20-120/11) realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od maja 2012 roku do kwietnia 2014 roku. Podstawa prawna: ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami). Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Szczuczynie, przewiduje realizację bogatej oferty zajęć edukacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, wyjazdów edukacyjnych oraz zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

1. Główne obowiązki:

1) koordynacja prac członków Zespołu Zarządzającego;

2) zarządzanie projektem od strony merytorycznej i finansowej;

3) realizacja projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem;

4) nadzór nad harmonogramem i finansami projektu;

5) nadzór nad zgodnością projektu z wnioskiem o dofinansowanie oraz zasadami realizacji projektów współfinansowanych z PO KL;

6) przygotowanie procedur i dokumentacji projektu zgodnie z wytycznymi;

7) prowadzenie dokumentacji projektowej zgodnie z przyjętymi procedurami;

8) weryfikacja wniosków o płatność w części finansowej i merytorycznej;

9) prowadzenie kontroli oraz ewaluacji projektu i jego zadań;

10) monitoring realizacji projektu;

11) organizacja spotkań;

12) wypracowanie pozytywnych, roboczych kontaktów z opiekunem projektu;

13) komunikacja z IP, pracodawcami, instytucjami rynku pracy, podmiotami zewnętrznymi;

14) udzielanie informacji o realizacji zadań/działań w ramach projektu współfinansowanego ze środków PO KL.

2. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie wyższe magisterskie,

6) staż pracy: ogółem min. 3 lata, w tym min. 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub prowadzenie działalności gospodarczej,

7) prawo jazdy kat. B,

8) znajomość zagadnień związanych z Unią Europejską, a w szczególności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
na lata 2007-2013,

9) znajomość problematyki zarządzania, wdrażania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE,

10) znajomość zasad księgowości w projektach realizowanych ze środków EFS,

11) znajomość zasad równości szans kobiet i mężczyzn w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,

12) znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych,

13) umiejętność stosowania obowiązujących przepisów prawa,

14) umiejętność pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych,

15) umiejętność pracy w Generatorze Wniosków Płatniczych,

16) umiejętność podejmowania decyzji,

17) umiejętność organizowania pracy w zespole z zachowaniem wyznaczonych terminów.

3. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

2) umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office i Internetu,

3) komunikatywność, sumienność i rzetelność,

4) wysoka kultura osobista,

5) znajomość środowiska szkolnego.

4. Wymagania pożądane:

1) wykształcenie dotyczące zarządzania projektami Unii Europejskiej,

2) przygotowanie pedagogiczne,

3) min. 3 letnie doświadczenie zawodowe dotyczące zarzadzania i rozliczania projektów finansowanych ze środków UE.

5. Oferty kandydatów na stanowisko Koordynatora Projektu powinny zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny,

2) życiorys/CV ze zdjęciem, z opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz innych studiów wymaganych procesem rekrutacji,

4) kserokopię dokumentów potwierdzających udział w kursach i szkoleniach,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectw pracy, zaświadczeń itp.),

6) kserokopię prawa jazdy kat. B,

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 233,
poz. 1458 ze zm.).

Oferty należy składać osobiście lub przesłać listownie w terminie do 04.10.2013 roku do godz. 12:00 do sekretariatu Zespołu Szkół w Szczuczynie nr pokoju 23, pierwsze piętro (liczy się termin wpływu dokumentów do szkoły) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs Koordynator Projektu”. Adres składania dokumentów:
Zespół Szkół w Szczuczynie, ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn.

Inne informacje:

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Pierwszy etap rekrutacji zostanie rozstrzygnięty i ogłoszony 04.10.2013 roku. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu rekrutacji zostanie opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół w Szczuczynie www.zsszczuczyn.pl Kandydaci, którzy przejdą do drugiego etapu rekrutacji zostaną również poinformowani o tym fakcie telefonicznie. Drugi etap rekrutacji (Rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się 07.10.2013 roku o godz. 10:00 w Zespole Szkół w Szczuczynie w pokoju nr 24 (wejście przez sekretariat szkoły). Dokumenty złożone i niewykorzystane w procesie rekrutacji będą przechowywane w sekretariacie Zespołu Szkół w Szczuczynie przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Zespół Szkół w Szczuczynie nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Umowa zawarta będzie na czas określony tj. do 30 kwietnia 2014 roku (czas trwania projektu). Kontakt ze szkołą można uzyskać pod numerem telefonu 86 272 50 12.

Data ogłoszenia konkursu: 25.09.2013 r.


Szczuczyn, dn. 20.09.2013 r.

ZP - 1/2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP - 1/2013 Nazwa zadania: „Sukcesywna dostawa węgla EKOGROSZEK w ilości 70 ton do kotłowni Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie na 2013 rok”.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Kazimierz Florczyk
ul. Polna 16
18 – 500 Kolno

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest korzystna pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2013- 09 -27.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta Nr 1
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa
„TRANSBUD EŁK” Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 1
19-300 Ełk
cena oferty brutto za tonę – 595,32 zł
liczba punktów w kryterium – 99,79

Oferta Nr 2
Składnica Artykułów Masowych „ Węglopasz” spółka jawna,
Tadeusz Mandrygał, Marcin Mandrygał,
86-031 Osielsko, Żołędowo,
ul. Koronowska 38;
cena oferty brutto za tonę – 600,24 zł
liczba punktów w kryterium – 98,98

Oferta Nr 3
Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „Image”
ul. Dojazdowa 53
43-186 Orzesze
cena oferty brutto za tonę – 633,45 zł
liczba punktów w kryterium – 93,79

Oferta Nr 4
„Barbórka”
Z.Opoński, K.Marszeniuk sp.j.
18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 166A (Plac PKP);
cena oferty brutto za tonę – 640,00 zł
liczba punktów w kryterium – 92,83

Oferta Nr 5
P.H.U. Kazimierz Florczyk
ul. Polna 16
18-500 Kolno
cena oferty brutto za tonę – 594,09 zł
liczba punktów w kryterium – 100

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego zostało złożonych sześć ofert. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 , nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy .W związku z tym działając na podstawie art. 94 ust.2 pkt 3) lit. a informuję, iż, w przetargu nieograniczonym podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe jest po dopełnieniu wszelkich formalności, również przed upływem terminu 5 dni od przesłania faksem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Dyrektor Zespołu Szkół
mgr Anna Jagusz


Szczuczyn, 2013 – 09 – 19

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SZCZUCZYNIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Dyrektor Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie przy ul. Szczuki1, 19-230 Szczuczyn, ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
o powierzchni całkowitej  14,5 m? /jedno pomieszczenie/ w siedzibie szkoły przy ul. Szczuki 1 w Szczuczynie, na okres od dnia 01.10.2013 roku do dnia 30.06.2014 r. z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata.

1.2. Przetarg ogłoszony został na podstawie § 2.1. Uchwały Nr XXXVII/218/06 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości i wynajmowania lokali stanowiących mienie Powiatu Grajewskiego.

2. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU 

2.1. Pomieszczenie przeznaczone na działalność gospodarczą z przeznaczeniem – prowadzenie sklepiku szkolnego.

2.2. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o łącznej powierzchni 14,5 m? /jedno pomieszczenie/.

2.3. Lokal użytkowy znajduje się na parterze

2.4. Dostęp do sanitariatów i bieżącej wody na terenie szkoły w cenie czynszu.

3. CENA WYWOŁAWCZA CZYNSZU

3.1. Cena wywoławcza z tytułu najmu lokalu wynosi: 250,00 zł brutto za 1 miesiąc - w stawce tej wliczone są koszty: energii cieplnej, dostawa wody, odbiór nieczystości płynnych i stałych, stawka nie obejmuje opłaty za energię elektryczną.

3.2. Czynsz podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

3.3. Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie uiszczać opłaty:

• podatek od nieruchomości – wg obowiązujących stawek

• opłata za wykorzystanie energii elektrycznej wg indywidualnych odczytów licznika i wystawionych rachunków za energię elektryczną.  

4. WARUNKI PRZETARGU

4.1.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia), w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, z napisem: „Przetarg na najem lokalu użytkowego” 

4.2.Oferta pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia, wskazane na formularzu ofertowym.

4.3.Oświadczenie, że Oferent nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4.4.Dokumenty oferty winne być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

4.5.Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

4.6.Oferta niekompletna nie będzie mogła być uzupełniona lub zmieniona po terminie składania ofert.

4.7.Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

4.8.Kryterium wyboru oferenta:

najwyższa zaproponowana kwota stawki czynszowej

4.9.Do przetargu mogą stawać osoby fizyczne i prawne, które zapoznały się i zaakceptowały regulamin przetargu i projekt umowy na wynajem pomieszczenia.

4.10. Po wynajęciu od szkoły w/w pomieszczenia Najemca zobowiązany będzie do prowadzenia sklepiku na następujących zasadach:
- godziny otwarcia sklepiku zgodne z godzinami pracy szkoły,
- działalność będzie prowadzona zgodnie z przepisami bhp, ppoż., sanitarno- epidemiologicznymi,
- najemca wyposaży sklepik  w niezbędny sprzęt i meble.

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

5.1.Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie do dnia 26.09.2013 r. do godz. 10.00

5.2.Oferty zostaną otwarte w dniu 26.09.2013 r. o godz. 11.00 w gabinecie dyrektora szkoły.

6. ZASADY PRZETARGU

6.1.Przetarg nieograniczony prowadzi z upoważnienia organizatora przetargu Komisja Przetargowa.

6.2.Komisja Przetargowa w ocenie ofert kieruje się zaoferowaną ceną /brutto/ czynszu za najem lokalu za jeden miesiąc.

6.3.Zaoferowana cena brutto oferty nie może być niższa niż cena wywoławcza, określona w pkt. 3.1 ogłoszenia.

6.4.Strony zawrą umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia ofertowego.

6.5.Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu, a także – przed terminem składania ofert – modyfikacji treści materiałów przetargowych.

6.6.Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie, co najmniej jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

6.7.W przypadku złożenia równorzędnych najwyższych ofert organizator przetargu zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty.

7. ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA

7.1.Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn.

7.2.Strona internetowa szkoły: www.zsszczuczyn.pl

7.3.Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami jest: Iwona Gutowska – Główny Księgowy tel. 600-284-945

Załączniki:

  1. Regulamin przetargu.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Wzór umowy.


11Scan0085


Ogloszenie: przetarg nieograniczony 11 września 2013 roku

„Sukcesywna dostawa węgla EKOGROSZEK w ilości 70 ton do kotłowni Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie
na sezon grzewczy 2013 rok”.

Numer ogłoszenia: 184401 - 2013; data zamieszczenia: 11.09.2013
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  
www.zsszczuczyn.pl

Pliki do pobrania:
1. SIWZ,
2. Formularz ofertowy wykonawcy,
3. Oświadczenia,
4. Projekt umowy.


                                                                                                                                            Szczuczyn, 2013 - 09 -11

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W SZCZUCZYNIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Dyrektor Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie przy ul. Szczuki1, 19-230 Szczuczyn, ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
o powierzchni całkowitej  14,5 m? /jedno pomieszczenie/ w siedzibie szkoły przy ul. Szczuki 1 w Szczuczynie, na okres od dnia 01.10.2013 roku do dnia 30.06.2014 r. z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata.

1.2. Przetarg ogłoszony został na podstawie § 2.1. Uchwały Nr XXXVII/218/06 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości i wynajmowania lokali stanowiących mienie Powiatu Grajewskiego.

2. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU 

2.1. Pomieszczenie przeznaczone na działalność gospodarczą z przeznaczeniem – prowadzenie sklepiku szkolnego.

2.2. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o łącznej powierzchni 14,5 m? /jedno pomieszczenie/.

2.3. Lokal użytkowy znajduje się na parterze

2.4. Dostęp do sanitariatów i bieżącej wody na terenie szkoły w cenie czynszu.

3. CENA WYWOŁAWCZA CZYNSZU

3.1. Cena wywoławcza z tytułu najmu lokalu wynosi: 400,00 zł brutto za 1 miesiąc - w stawce tej wliczone są koszty: energii cieplnej, dostawa wody, odbiór nieczystości płynnych i stałych, stawka nie obejmuje opłaty za energię elektryczną.

3.2. Czynsz podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

3.3. Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie uiszczać opłaty:

• podatek od nieruchomości – wg obowiązujących stawek

• opłata za wykorzystanie energii elektrycznej wg indywidualnych odczytów licznika i wystawionych rachunków za energię elektryczną.  

4. WARUNKI PRZETARGU

4.1.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia), w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, z napisem: „Przetarg na najem lokalu użytkowego” 

4.2.Oferta pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia, wskazane na formularzu ofertowym.

4.3.Oświadczenie, że Oferent nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4.4.Dokumenty oferty winne być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

4.5.Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

4.6.Oferta niekompletna nie będzie mogła być uzupełniona lub zmieniona po terminie składania ofert.

4.7.Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

4.8.Kryterium wyboru oferenta:

najwyższa zaproponowana kwota stawki czynszowej

4.9.Do przetargu mogą stawać osoby fizyczne i prawne, które zapoznały się i zaakceptowały regulamin przetargu i projekt umowy na wynajem pomieszczenia.

4.10. Po wynajęciu od szkoły w/w pomieszczenia Najemca zobowiązany będzie do prowadzenia sklepiku na następujących zasadach:
- godziny otwarcia sklepiku zgodne z godzinami pracy szkoły,
- działalność będzie prowadzona zgodnie z przepisami bhp, ppoż., sanitarno- epidemiologicznymi,
- najemca wyposaży sklepik  w niezbędny sprzęt i meble.

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

5.1.Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie do dnia 18.09.2013 r. do godz. 10.00

5.2.Oferty zostaną otwarte w dniu 18.09.2012 r. o godz. 11.00 w gabinecie dyrektora szkoły.

6. ZASADY PRZETARGU

6.1.Przetarg nieograniczony prowadzi z upoważnienia organizatora przetargu Komisja Przetargowa.

6.2.Komisja Przetargowa w ocenie ofert kieruje się zaoferowaną ceną /brutto/ czynszu za najem lokalu za jeden miesiąc.

6.3.Zaoferowana cena brutto oferty nie może być niższa niż cena wywoławcza, określona w pkt. 3.1 ogłoszenia.

6.4.Strony zawrą umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia ofertowego.

6.5.Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu, a także – przed terminem składania ofert – modyfikacji treści materiałów przetargowych.

6.6.Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie, co najmniej jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

6.7.W przypadku złożenia równorzędnych najwyższych ofert organizator przetargu zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty.

7. ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA

7.1.Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn.

7.2.Strona internetowa szkoły: www.zsszczuczyn.pl

7.3.Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami jest: Iwona Gutowska – Główny Księgowy tel. 600-284-945

Załączniki:

  1. Regulamin przetargu.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Wzór umowy.


Szczuczyn, 2013- 01-08

ZP - 4/2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP - 4/2012 Nazwa zadania: „Sukcesywna dostawa węgla EKO GROSZEK w ilości 85 ton do kotłowni Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie na 2013 rok”.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Kazimierz Florczyk
ul. Polna 16
18 – 500 Kolno

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest korzystna pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2013- 01 -15.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta Nr 1
P.H.U. DAWID DUDZIŃSKI
HUTA PARTACKA 15
96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA
cena oferty brutto za tonę – 651,90 zł
liczba punktów w kryterium – 95,66
Oferta Nr 2
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa
„TRANSBUD EŁK” Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 1
19-300 Ełk
cena oferty brutto za tonę – 624,84 zł
liczba punktów w kryterium – 99,80
Oferta Nr 3
Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „Image”
Sebastian Girgiel
ul. Dojazdowa 53
43-186 Orzesze
cena oferty brutto za tonę – 678,96 zł
liczba punktów w kryterium – 91,85
Oferta Nr 4
„WĘGLOPOL” Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 2 A
11-200 Bartoszyce
cena oferty brutto za tonę – 627,30 zł
liczba punktów w kryterium – 99,41
Oferta Nr 5
SKŁADNICA ARTYKUŁÓW MASOWYCH
„WĘGLOPASZ” spółka jawna
Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał
ul. Koronowska 38
86-031 Osielsko, Żołędowo
cena oferty brutto za tonę – 664,20 zł
liczba punktów w kryterium – 93,89
Oferta Nr 6
P.H.U. Kazimierz Florczyk
ul. Polna 16
18-500 Kolno
cena oferty brutto za tonę – 623,61zł
liczba punktów w kryterium – 100

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego zostało złożonych sześć ofert. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 , nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy .W związku z tym działając na podstawie art. 94 ust.2 pkt 3) lit. a informuję, iż, w przetargu nieograniczonym podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe jest po dopełnieniu wszelkich formalności, również przed upływem terminu 5 dni od przesłania faksem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)


                                                                                                                 Anna Jagusz
                                                                                                    Dyrektor Zespołu Szkól
                                                                                     im. Marszałka J. Piłsudskiego w Szczuczynie


 

Zespół Szkól w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szczuki 1
tel: 086 272 50 12, fax: 086 273 52 86
e-mail: zswszczuczynie@op.pl