Piątek, 3 grudnia 2021
Imieniny: Franicszka, Ksawerego

licznik odwiedzin: 2459180

Rok 2014

Szczuczyn, dn. 20.01.2014 r.

ZP - 1/2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  ZP - 1/2013 Nazwa zadania:

„Sukcesywna dostawa węgla EKOGROSZEK w ilości 150 ton 
do kotłowni Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie na sezon grzewczy 2014”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

WARMIAK
Sarnowo 5, 11-100 Lidzbark Warmiński.

Uzasadnienie wyboru:  Wybrana oferta jest korzystna pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2014- 01 -27.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta Nr 1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Górny Śląsk” sp. z o. o
ul. Przemysłowa 24
44-190 Knurów
cena oferty brutto za tonę – 644,52 zł
liczba punktów w kryterium – 88,93

Oferta Nr 2

P.H.U. Kazimierz Florczyk
ul. Polna 16
18-500 Kolno
cena oferty brutto za tonę – 584,00 zł
liczba punktów w kryterium – 98,15

Oferta Nr 3

WARMIAK
Sarnowo 5
11-100 Lidzbark Warmiński
cena oferty brutto za tonę – 573,18 zł
liczba punktów w kryterium – 100,00

Oferta Nr 4

CARBO TRADE Sp. Z o. o
ul. Transportowa 1
42-625 Pyrzowice
cena oferty brutto za tonę – 777,36 zł
liczba punktów w kryterium – 73,73

Oferta Nr 5

Transport Usługi Handel
Skład Opału, Mat. Budowlane, Skup Złomu Tadeusz Decka
ul. Oś. XXX-lecia PRL 1
83-132 Morzeszczyn;
cena oferty brutto za tonę – 676,50 zł
liczba punktów w kryterium – 84,70

Oferta Nr 6

ELOPTIMA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ul. Grunwaldzka 7
72-010 Police
cena oferty brutto za tonę – 664,20 zł
liczba punktów w kryterium – 86,30

Oferta Nr 7

Składnica Artykułów Masowych „ Węglopasz” spółka jawna
Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał
86-031 Osielsko, Żołędowo
ul. Koronowska 38
cena oferty brutto za tonę – 575,64 zł
liczba punktów w kryterium – 99,60

Oferta Nr 8

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa
 „Transbud Ełk” Spółka  z o.o.
 19-300 Ełk
ul. Łukasiewicza 1
cena oferty brutto za tonę – 575,64 zł
liczba punktów w kryterium – 99,60

Oferta Nr 9

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRANSLIS” Henryk Lis
 ul. Wolności 21
42-672 Wieszowa
cena oferty brutto za tonę – 676,50 zł
liczba punktów w kryterium – 84,70

Oferta Nr 10

„BALT COAL” Sp. z o. o
ul Marii Konopnickiej 2A
11-200 Bartoszyce
cena oferty brutto za tonę – 615,00 zł
liczba punktów w kryterium – 93,20

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego zostało złożonych dziesięć ofert. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  było o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 , nie odrzucono żadnej oferty oraz   nie wykluczono żadnego wykonawcy .W związku z tym działając na podstawie art. 94 ust.2 pkt 3) lit. a  informuję, iż, w przetargu nieograniczonym podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe jest po dopełnieniu wszelkich formalności, również przed upływem terminu 5 dni od przesłania faksem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)


Ogloszenie: przetarg nieograniczony 08 stycznia 2014 roku

„Sukcesywna dostawa węgla EKOGROSZEK w ilości 150 ton do kotłowni Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie
na sezon grzewczy 2014 rok”.

Numer ogłoszenia: 3989 - 2014; data zamieszczenia: 08.01.2014
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  
www.zsszczuczyn.pl

Pliki do pobrania:

1) SIWZ,

2) formularz oferty – zał. nr 1 do SIWZ,

3) oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy–Prawo zamówień publicznych–zał. nr 2 do SIWZ, dla osób fizycznych,

4) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – zał. nr 2A do SIWZ,

5) formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp zał. nr 2B do SIWZ;

6) oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 3 do SIWZ

7) wzór umowy – zał. nr 4 do SIWZ


 

Zespół Szkól w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szczuki 1
tel: 086 272 50 12, fax: 086 273 52 86
e-mail: zswszczuczynie@op.pl