Piątek, 3 grudnia 2021
Imieniny: Franicszka, Ksawerego

licznik odwiedzin: 2459161

Klauzula monitoringu

 

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

 

Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), Zespół Szkół w Szczuczynie informuje, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie z siedzibą w Szczuczynie, ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się listowanie pisząc na ww. adres, pod numerem tel. 086 272 50 12, bądź wysyłając wiadomość e-mail na zswszczuczynie@op.pl

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych Panią Iwonę Malczyk. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: malczyk@togatus.pl

3.   Celemstosowaniamonitoringuwizyjnego w ZespoleSzkół im. MarszałkaJózefaPiłsudskiego w Szczuczyniejestzapewnieniebezpieczeństwauczniów, pracowników i ochrony mienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w zw. z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodekspracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) i art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawooświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

4.   Zapisy z monitoringubędąprzechowywaneprzezadministratoraprzezokres do 30dni.

5.   Przetwarzaniedanychosobowych w ww. celuobejmujeudostępnianiedanychosobowycha) organompublicznym, instytucjom i innym podmiotom uprawnionym do dostępulubotrzymaniana podstawie i w granicachprawainnymodbiorcomlubkategoriomodbiorcówtj.:

danych osobowych;

b) właściwym podmiotom oraz dostawcom niezbędnych usług przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6.   Osoba zarejestrowana przez monitoring wizyjny ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

7.   Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.   Zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.   Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 


 

Zespół Szkól w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szczuki 1
tel: 086 272 50 12, fax: 086 273 52 86
e-mail: zswszczuczynie@op.pl